چگونه گیاه و گلدان زیباتری داشته باشیم؟ لذت ببریم! برای افزایش فروش! و حتی برای سلامتی گیاه!

چگونه گیاه و گلدان زیباتری داشته باشیم؟ لذت ببریم! برای افزایش فروش! و حتی برای سلامتی گیاه!

کارهای خیلی ساده ای برای زیباتر کردن گلدانها وجود داره. این راه های ساده کارکردهای متفاوتی داره! برای اینکه خودم و خودت لذت ببریم! برای افزایش فروش! و حتی برای سلامتی گیاه! استفاده از بستر کشت هیدروپونیکی برای گلدان و گیاه زیبا استفاده از موارد مورد استفاده در کشت هیدروپونیکی مثل لیکا و پرلیت، این […]