ونـت اىـن مـاده  رشد را که باعث خمىدگى ساقه مـى شود، ُاکسىن نامىد. 

درباره هورمون رشد گیاهان بیشتر بدانید – تاثیر هورمون گیاهان بر رشد

    هورمونهاى گىاهى گفته مى شودکههورمون ماده اى شىمىاىى است که در ىک محل ازبدن جاندارتولىدمى شود و ازآنجا به سوى محل دىگرى حرکتمى کندودرآنجا باعثاىجادپاسخ مى شود.امادرگىاهان ممکن است محل تولىد و اثر هورمون ىکى باشد. به دلىل اىنکه برخى از هورمون هاى گىاهى باعث تحرىک رشدو برخى دىگر باعث بازدارندگى رشدمى شوند، …

درباره هورمون رشد گیاهان بیشتر بدانید – تاثیر هورمون گیاهان بر رشد ادامه »