گلدهی و نور دورگی - گیاهان روزبلند و گیاهان روزکوتاه

تاثیر عوامل محیطی بر رشد گیاه – نور دورگی – گیاهان روزبلند و روز کوتاه و تاثیر سرما