مواد نگهدارنده یا سرطانزا

مواد نگهدارنده یا سرطانزا! پس مواد خوراکی صنعتی یا نخورید یا کمتر بخورید

سرطان به بهانه مریض نشدن: مواد نگهدارنده، میخواهند ماده غذایی که به آن افزوده میشوند را از بیماری دور نگه دارند. میخواهند باکتریها و قارچها و عوامل بیماریزا در مدت زمانی که در ویترین فروشگاه ها در روکشهای پلاستیکی هستند، فعال نباشند. سرطان امروزه به عنوان دردی فراگیر و بی صدا شناخته میشود که با …

مواد نگهدارنده یا سرطانزا! پس مواد خوراکی صنعتی یا نخورید یا کمتر بخورید ادامه »