دانلود کتاب شناخت بذر

دانلود کتاب شناخت بذر از هیدروپونیک ایران

پس از یادگیری این کتاب میتوانید: ١ــ بذر را تعریف کند. ٢ــ ویژگیهای بذر مناسب را توضیح دهد. ٣ــ درصد بذور سالم را محاسبه نماید. ۴ــ وزن هزار دانه بذر را تعیین کند. ۵ــ خلوص فیزیکی بذر را مشخص کند. ۶ــ قوه ی نامیه بذر را تعیین کند. ٧ــ سرعت جوانه زنی بذر را محاسبه …

دانلود کتاب شناخت بذر از هیدروپونیک ایران ادامه »