کشاورزی-شهری-باغبانی-شهری-زراعت-شهری-با-هیدروپونیک-ایران

کشاورزی شهری، باغبانی شهری، زراعت شهری با کشت بدون خاک یا هیدروپونیک

کشاورزی شهری یا باغبانی شهری یا زراعت شهری با کشت بدون خاک یا هیدروپونیک معنا پیدا میکند. کشاورزی شهری پاسخی به نیازهای طبیعی انسان برای ارتباط با طبیعت و دستیابی به غذای سالم است.