آموزش شناخت دردها یا نیازهای مشتری در کارآفرینی یک کسب و کار هیدروپونیکی