ضمیمه درس اول آموزش هیدروپونیک کشت شناور در خانه – بذرسبزیجات و صیفیجات مانند شاهی، طالبی، کاهو، بادنجان

کاشت بذر طالبی در خانه

شرایط لازم برای جوانه زنی بذرها یکسان است. در این میان برخی بذرها مثل بذر انواع ملون و طالبی و هندوانه و فلفل نیاز به خیساندن دارند. هنگام خیساندن حواستان باشد، آب را هر ۵تا۸ ساعت عوض کنید. برای بذرهای دیگر مانند خیار و گوجه فرنگی و کاهو نیاز به خیساندن پیش از کاشت نیست. […]