نگهداری از سیستم هیدروپونیک – آبیاری قطره ای

مهم است نوع سیستم را انتخاب کنیم: باز یا بسته اگر از سیستم باز هیدروپونیک استفاده نمایید، یعنی محلول پس از رسیدن به بستر رشد گیاه، از زیر آن خارج شود و دور ریخته شود، نگرانی بابت تغییر خواص محلول مثل اسیدیته یا سختی آن نداریم. اگر از سیستم بسته هیدروپونیک استفاده نمایید، یعنی محلول […]