درس هفتم- محتوای چند رسانه ای

این درس شامل عکس و ویدیو درباره تکنیک کشت شناور هیدروپونیک است. محتوای رسانه ای دوم