مینوز گوجه فرنگی – tuta absoluta -کشاورزان ترکیه ای مبارزه میکنند

مبارزه کشاورزان ترکیه با مگس مینوز یا tuta absoluta

تولید کنندگان گوجه فرنگی در آنتالیا، مرکز تولید گلخانه ای در ترکیه، علیه مینوز گوجه فرنگی – tuta absoluta – مبارزه می کنند.این بیماری موجب شد تا سال گذشته چندین تن گوجه فرنگی از بین برود و تولیدکنندگان هنوز یک راه حل کامل برای آن نیافته اند. تولید کنندگان ترکیه برای نخستین بار در سال […]