هیدروپونیک ایران

Search

در منو چه داریم؟ آینده غذا، اکنون در اپلیکیشنها!

در منو چه داریم؟ آینده غذا، اکنون در اپلیکیشنها!

آمار و ارقام به ما نشــان میدهند که احتمالا جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹٫۷میلیارد نفر برســد و اگر چنین شود، به احتمال زیاد کمبود مواد غذایی مردم را به ســمت تغییر رژیم کنونی تغذیه ببرد. شاید مجبور شویم از حشرات تغذیه کنیم وکرمهایی که سرشار از پروتئین هستند. شاید هم مجبور باشیم با […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید