هورمونهای گیاهان – هورمون رشد گیاه و بازدارنده رشد گیاه

هورمونهای گیاهان - هورمون رشد گیاه و بازدارنده رشد گیاه

هورمون های گیاهی، مواد شیمیایی مانند اکسین هستند که رشد گیاه را کنترل می کنند. هورمون های گیاهی مولکول های راهنمای تولید شده در مکان های خاص گیاه هستند و در غلظت های بسیار پایین تولید میشوند. هورمون ها باعث ایجاد تغییر در فرایندها در سلول های هدف به صورت محلی و در مکان های […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید