نمایشگاه تجهیزات گلخانه ای در نمایشگاه ایران سبز تا ساعت ۱۸ یکم اردی‌بهشت

نمایشگاه ایران سبز در محل دائمی نمایشگاهها سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز در محل دائمی نمایشگاهها گشایش یافت @hydroponicir به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبزبا حضور مظفر معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ،خانم […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید