عمر بذرها و طول مدت زنده ماندن بذر و خلوص بذر

عمر بذر: هر اندازه محیط نگهداری از نظر رطوبت و درجه حرارت با توجه به نوع رقم مطلوبتر باشد، به همان میزان طول عمر بذور بیشتر خواهد شد. جدول ٣ــ۴ طول مدت زنده ماندن برخی از بذور گیاهان زراعی و جدول ۴ــ۴ طول مدت زنده ماندن برخی از گیاهان باغی را نشان میدهد. بذور گیاهان […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید