ضد عفونی بذرها

عاری بودن بذر از عوامل بیماریزا: در درون بذر یا روی سطح آن یا این که روی بقایای میوه ممکن است عوامل بیماریزای متعدد وجود داشته باشد. بر همین اساس بذور را قبل از کاشت بر علیه برخی از بیماریها و آفات گیاهی ضدعفونی میکنند. برای این منظور بیشتر از سموم شیمیایی استفاده میشود. برای […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید