رکود بذر شکستن رکود بذرهای مختلف

رکود بذر: رکود عبارت است از حالتی در بذر زنده که از جوانه زدن آن، حتی درموقعی که بذر در شرایط مناسب قرار گیرد، جلوگیری میکند. عواملی که در بذر ایجاد رکود میکنند عبارتند از پوشش سخت بذر مانند: هلو، وجود بازدارندههای رشد در قسمتهای مختلف میوه و بذر مانند بذر سیب، جنین رشد نکرده […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید