هیدروپونیک ایران

Search

دانلود کتاب شناخت بذر از هیدروپونیک ایران

دانلود کتاب شناخت بذر

پس از یادگیری این کتاب میتوانید: ١ــ بذر را تعریف کند. ٢ــ ویژگیهای بذر مناسب را توضیح دهد. ٣ــ درصد بذور سالم را محاسبه نماید. ۴ــ وزن هزار دانه بذر را تعیین کند. ۵ــ خلوص فیزیکی بذر را مشخص کند. ۶ــ قوه ی نامیه بذر را تعیین کند. ٧ــ سرعت جوانه زنی بذر را محاسبه […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید