روش ساخت سم طبیعی و ارگانیک با گیاه گزنه

روش استفاده از گزنه بعنوان آفت کش طبیعی با استفاده از دستکش ضخیمی که مانع فرو رفتن خارهای ریز گزنه در دست میشود ، بطور مثال یک کیلو گیاه گزنه رابا کل ساقه و برگ ها یکدست قیچی کرده و با آب مخلوط مینماییم. روش تهیه نسخه آفت کش ارگانیک(طبیعی ) از گیاه گزنه : […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید