شرایط لازم برای جوانه زدن بذر

شرایط لازم برای جوانه زدن بذر  عوامل داخلی: بذر باید زنده بوده و به حد کافی ذخیره موادغذایی داشته باشد، تا بتواند نیاز غذایی گیاه تازه روییده را تا زمانی که قادر به انجام عمل  فتوسنتز گردد، از محل مواد ذخیره  بذر تأمین نماید. بذور کوچک، چروکیده و نارس، معمولا مواد غذایی کافی برای رشد […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید