دانلود کتاب تجهیزات گلخانه از هیدروپونیک ایران

دانلود کتاب تجهیزات گلخانه

با یادگیری این کتاب میتواند: ١ــ وسایل سرمایشی و گرمایشی را نام ببرد. ٢ــ طرز کار وسایل گرمایشی و سرمایشی را توضیح دهد. ٣ــ بهترین روش تولید گرما و سرما در محیطهای محدود را بیان نماید. ۴ــ قسمتهای مختلف دستگاه مهساز را توضیح دهد. ۵ــ طرز کار دستگاه مهساز را شرح دهد. ۶ــ اجزای دستگاه […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید