هیدروپونیک ایران

Search

استفاده از سیستم کشت شناور یا کشت عمیق آبی بدون پمپ آب و وسایل الکتریکی

سیستم هیدروپونیک بدون استفاده از پمپ و وسایل الکتریکی روش اول: استفاده از کودآبیاری خودکار برای پرورش گیاه در این آموزش می آموزید چگونه با استفاده از یک یا دو منبع، مخزن پرورش گیاهان خودتان را به صورت خودکار آبرسانی و کودآبیاری نمایید. در این سیستم یک مخزن پرورش وجود دارد. روی این مخزن سینی […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید