درس دوم تهیه لوازم مورد نیاز کشت علوفه هیدروپونیک

لوازم کشت علوفه هیدروپونیک با کشت گیاهان خوراکی برای انسان متفاوت است. در این روش ما به وسایلی احتیاج داریم که بتوانیم روی آنها پس از قرار دادن بذر، آبیاری نماییم. آبی که روی بذرها ریخته میشود باید راهی برای خروج داشته باشد. کار این سیستم شبیه کشت هیدروپونیک به روش جزر و مد است. […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید