درس یازدهم قفسه بندی سیستم علوفه هیدروپونیک و عکسها

پس از آشنایی با خصوصیات بالا نوبت به ضدعفونی مکانی است که در آن میخواهید علوفه پرورش دهید. بایستی چنین مکانی را نیز ضدعفونی نمایید و برای آن پیش بینی خروج آب را بنمایید. مکانی که انتخاب مینمایید، ممکن است مناسب شستشو نباشد، باید برای این مکان یک کف سازی مناسب انجام دهید و حتما […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید