هیدروپونیک ایران

Search

فوتوپریودیسم و فیتوکروم ضمیمه درس نور

تعریف فوتوپریودیسم: رفتن به مرحله گل دهی و واکنش به طول دوره نور و تاریکی در بسیاری از گیاهان است. هدف گلدهی این است که گیاه، قادر به تولید جنسی از طریق گرده افشانی، لقاح و پراکندن بذر شود. در نتیجه، هنگامی که گرده افشان ها خیلی فعال و فراوان هستند، گل ها باید شکوفا […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید