هیدروپونیک ایران

Search

معرفی بذر مناسب هیدروپونیک خانگی در سیستم آبیاری قطره ای

تهیه و کاشت بذر در هیدروپونیک ایران

بذرهای مناسب سیستم آبیاری قطره ای در هیدروپونیک خانگی کدامها هستند؟ بذر گیاهانی که دوره زمانی بیشتری برای باردهی نیازدارند یا چندین بار در عمر خود میوه میدهند، مناسب استفاده در سیستم آبیاری قطره ای هستند. این به معنی مناسب نبودن بذر سبزیجات برگی نیست، بلکه سبزیجات برگی نیز میتوانند در این سیستم رشد نمایند. […]

درس اول تهیه و کاشت بذر

تهیه و کاشت بذر در هیدروپونیک ایران

قیمت این سینی بستگی به جنس (یکبار مصرف یا چندبارمصرف) و اندازه حفره های آن دارد. بذر تهیه و کاشت در سینی نشاء و استفاده از کودهای بیولوژیک ضامن موفقیت نشاء هیدروپونیک در این درس شما با آموزش کشت در خزانه و سینی نشاء آشنا میشوید. بذرهایتان را در بستری از کوکوپیت و پرلیت + پیت […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید