هیدروپونیک ایران

Search

درس پنجم مقابله با آفات گیاهان و آلودگی مخزن

عمر مبارزه با آفات از طریق سموم شیمیایی دیگر دارد به سر میرسد. چون استفاده از آنها، شروع یک ماجرای غم انگیز است. شما وقتی از یک سم شیمیایی استفاده کردید، این سم علاوه بر پخش شدن در هوا یا وارد شدن به محیط کشت و مخزن، در گیاه وارد میشود. پس خروج سم یا […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید