جوانه زنی بذر در دستمال کاغذی جایگزین استفاده از کوکوپیت و پرلیت و پیت ماس

استفاده از دستمال کاغذی روش مناسبی برای جوانه زنی بذرها به جای کاشت در کوکوپیت و … است در این روش شما میتوانید پس از مشاهده ریشه چه، آنها را به بستر از قبل مرطوب منتقل نمایید. یادتان باشد که این بستر نباید خیلی سرد یا خیلی گرم باشد و بهتر است نزدیک به دمای […]

درس هشتم راهنمایی درباره انتخاب بذر و خیساندن

پس از آماده سازی محیط و قفسه بندی، نوبت انتخاب بذر است. هیچگاه بار اول، مقدار زیادی از یک نوع بذر نخرید. شاید بذری که به شما میفروشند، انطور که ادعا میکنند کیفیت نداشته باشد. شما می توانید از کلر، پراکسید هیدروژن یا هوادهی برای پاکسازی دانه ها استفاده کنید. پاکسازی دانه ها یک قدم […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید