هیدروپونیک ایران

Search

درس چهارم تنظیم رطوبت مکان راه اندازی سیستم علوفه هیدروپونیک

رطوبت اولین مورد برای پرورش علوفه هیدروپونیک، یک مکان مناسب است. چنین مکانی همانطور که در درس پیش گفتیم، باید دارای تهویه مناسب باشد. هوای این اتاقک یا سالن نباید راکد باشد. رطوبت اتاقک باید پایین نگاه داشته شود، پایینتر از ۵۰ درصد کافیست. زیرا با رطوبت بالا، امکان رشد آلودگی مثل قارچ به وجود […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید