درس سوم آمادگی برای راه اندازی سیستم

اگر مایع ضدعفونی وسایل پرسیدین نیافتید از مایع ضدعفونی کننده طبق دستور استفاده نمایید. به کیفیت اب مورد استفاده دقت نمایید زیرا آب دارای 50ppm کرید سدیم و بیشتر برای رشد گیاه مناسب نیست. این مورد مخصوصا برای زمانی که از آب چاه میخواهید استفاده نمایید مهم است. حتما پیش از استفاده آب چاه برای […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید