مدیریت سیستم آبیاری قطره ای هیدروپونیک

  آبیاری بر اساس نیازهای گیاهی است. فهمیدن اهداف آبیاری به مدیریت برای کار کردن با سطلهای باتو یا کشت گلدانی کمک میکند. درک رابطه بین ظرفیت آبی بستر و حجم تانک آبیاری کارایی سیستم را بالا میبرد. اهداف آبیاری فراهم نمودن مقادیر لازم عناصر غذایی – تامین کودآبیاری ثابت با استفاده از محلول غذایی […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید