درس دهم پیشگیری از کپک و آلودگی

اگر در علوفه کپک سفید رنگ دیدید: میزان ابیاری خود را بررسی نمایید که اگر زیاد است کمتر نمایید یا اگر نامنظم است، آن را منظم نمایید. همچنین تهویه و رطوبت محیط را دوباره بررسی کنید که آیا فنها میتوانند رطوبت اضافی را خارج نمایند. مطمئن شوید که آیا آن قسمت از علوفه نور کافی […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید