هیدروپونیک ایران

Search

راهکار مصرف بهینه آب در زمینهای کشاورزی چیست؟

راهکار مصرف بهینه آب در زمینهای کشاورزی چیست؟

کم آبی از جمله مهمترین محدودیتهای پیشرو در توسعۀ فضاهای سبز شهری به شمار می آید که به نظر میرسد به ویژه در سالهای آتی رشد بسیاری از گیاهان از جمله گیاهان فصلی و باغچهای را تحت تأثیر قرار دهد. کشور ایران با میانگین  ۲۵۰میلیمتر بارندگی در سال و با میزان تبخیر بیش از اندازه، […]

هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید