آیا کنه تارتن دو نقطه ای عنکبوتی با نقطه های زرد و سفید روی برگها را میشناسید؟

کنه تارتن دو نقطه ای یا کنه عنکبوتی  با نشانه ابتدایی: ایجاد لکه‌های کلروتیک روی برگ گیاه در آلودگی برگهای برخی گیاهان به کنه تارتن دو نقطه ای یا کنه عنکبوتی روی برگ‌های کلفت ممکن است این لکه‌ها ایجاد نشوند. علت ایجاد لکه های کلروتیک یا زرد و سفید روی برگهای گیاه در مواجهه با […]