دانلود مجله انجمن ارکیده

دانلود مجله انجمن ارکیده از هیدروپونیک ایران
لیست عنوان

پیش از دانلود مجله انجمن ارکیده به معرفی ارکیده میپردازیم.

معرفی ارکیده:

یکــی از عجیــب تریــن خانــواده گیاهــان گلـدار در طبیعـت ارکیـده هسـتند و همچنیـن بــزرگ تریــن خانــواده گیاهــان گلــده کــه تــا بــه حــال شــناخته شــده اســت.
خانــواده Orchidaceae از راســته Gynandrales و یکــی از بزرگتریــن خانــواده هــای نهاندانــگان بــه شــمار مــی رود کــه دارای ۸۸۰ جنــس و ۲۷۸۰۰ گونــه اســت . ایــن خانــواده از تکامـل یافتـه تریـن خانـواده هـای گیاهـی بشـمار مـی رود . فسـیلهای بدســت آمــده از دوران پلئوســن در حــدود دو میلیلــون ســال پیــش نشــان مـی دهـد کـه ارکیدهـا در شـمار خانـواده هـای بسـیار جـوان گیاهـی بشـمار مـی رونـد و تکامـل در آنهـا هنـوز بـه پایـان نرســیده اســت .ارکیــده بــه علــت زیبایــی و تنوعشــان و سازگاریشــان بــه صــورت وســیعی تحــت کشــت هســتند. در واقــع ســازگاری ارکیــده ســبب شـده اسـت کـه آنهـا نـه فقـط در گلخانـه بلکـه در آپارتمانهـای مسـکونی و باغهـا نیـز کاشـته شـود. البتـه کشـت و پـرورش ارکیـده در باغهـا و هـوای آزاد مناطـق اسـتوایی ـ گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری وسـیع تـر اسـت.این گیـاه در مقایسـه بـا دیگـر گیاهـان آونـدی در تمـام اقلیـم هـای موجـود در
دنیـا بـه جـزء صحراهـای خشـک رشـد مـی کنـد.گل هـای ارکیـده بسـیار مشـخص و دارای رنگهـای متنوعـی مـی باشـد و برخـی از آنهـا دو یـا سـه رنــگ هســتند. هــر گل شــامل ۳ کاســبرگ، ۳ گلبــرگ و یــک ســتون اســت کــه کاســبرگ هــا و گلبــرگ هــا هــر دو رنگــی مــی باشــند.برگ هــا دارای شـبکه رگبرگـی مـوازی بـوده و بـه شـکل هـای کشـیده، بیضـی و گـرد مـی باشــند.

برای دانلود مجله انجمن ارکیده اینجا کلیک کنید:

دانلود مجله انجمن ارکیده زمستان ۹۷

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
Share on whatsapp
ارسال به واتسپ
Share on telegram
ارسال در تگلرام
Share on twitter
پست در توئیتر
Share on email
ایمیل به دوستان
Share on skype
ارسال به اسکایپ
Share on facebook
ارسال در فیسبوک
Share on linkedin
ارسال به لینکدین
Share on pinterest
ارسال در پینترست
Share on reddit
Reddit
Share on vk
VK
Share on odnoklassniki
OK
Share on tumblr
Tumblr
Share on stumbleupon
StumbleUpon
Share on mix
Mix
Share on pocket
Pocket
Share on xing
XING
Share on print
پرینت صفحه

عضویت در خبرنامه هیدروپونیک ایران

از آخرین اخبار جا نمانید

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

پستهای وبلاگ هیدروپونیک ایران

هنوز در دوره های آموزشی هیدروپونیک ایران ثبت نام نکردید؟

همین حالا ثبت نام نمایید

دوره های آموزشی هیدروپونیک ، کشت بدون خاک
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x
هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید