هیدروپونیک ایران

Search

دانلود مجله انجمن ارکیده

دانلود مجله انجمن ارکیده از هیدروپونیک ایران
لیست عنوان

پیش از دانلود مجله انجمن ارکیده به معرفی ارکیده میپردازیم.

معرفی ارکیده:

یکــی از عجیــب تریــن خانــواده گیاهــان گلـدار در طبیعـت ارکیـده هسـتند و همچنیـن بــزرگ تریــن خانــواده گیاهــان گلــده کــه تــا بــه حــال شــناخته شــده اســت.
خانــواده Orchidaceae از راســته Gynandrales و یکــی از بزرگتریــن خانــواده هــای نهاندانــگان بــه شــمار مــی رود کــه دارای ۸۸۰ جنــس و ۲۷۸۰۰ گونــه اســت . ایــن خانــواده از تکامـل یافتـه تریـن خانـواده هـای گیاهـی بشـمار مـی رود . فسـیلهای بدســت آمــده از دوران پلئوســن در حــدود دو میلیلــون ســال پیــش نشــان مـی دهـد کـه ارکیدهـا در شـمار خانـواده هـای بسـیار جـوان گیاهـی بشـمار مـی رونـد و تکامـل در آنهـا هنـوز بـه پایـان نرســیده اســت .ارکیــده بــه علــت زیبایــی و تنوعشــان و سازگاریشــان بــه صــورت وســیعی تحــت کشــت هســتند. در واقــع ســازگاری ارکیــده ســبب شـده اسـت کـه آنهـا نـه فقـط در گلخانـه بلکـه در آپارتمانهـای مسـکونی و باغهـا نیـز کاشـته شـود. البتـه کشـت و پـرورش ارکیـده در باغهـا و هـوای آزاد مناطـق اسـتوایی ـ گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری وسـیع تـر اسـت.این گیـاه در مقایسـه بـا دیگـر گیاهـان آونـدی در تمـام اقلیـم هـای موجـود در
دنیـا بـه جـزء صحراهـای خشـک رشـد مـی کنـد.گل هـای ارکیـده بسـیار مشـخص و دارای رنگهـای متنوعـی مـی باشـد و برخـی از آنهـا دو یـا سـه رنــگ هســتند. هــر گل شــامل ۳ کاســبرگ، ۳ گلبــرگ و یــک ســتون اســت کــه کاســبرگ هــا و گلبــرگ هــا هــر دو رنگــی مــی باشــند.برگ هــا دارای شـبکه رگبرگـی مـوازی بـوده و بـه شـکل هـای کشـیده، بیضـی و گـرد مـی باشــند.

برای دانلود مجله انجمن ارکیده اینجا کلیک کنید:

دانلود مجله انجمن ارکیده زمستان ۹۷

ارسال به واتسپ
ارسال در تگلرام
پست در توئیتر
ایمیل به دوستان
ارسال به اسکایپ
ارسال در فیسبوک
ارسال به لینکدین
ارسال در پینترست
Reddit
VK
OK
Tumblr
StumbleUpon
Mix
Pocket
XING
پرینت صفحه

عضویت در خبرنامه هیدروپونیک ایران

از آخرین اخبار جا نمانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات در هیدروپونیک ایران برای هیدروپونیکیها برای گیاهان و گلخانه ها
تبلیغ در اینجا: طرح b2
تبلیغات-در-هیدروپونیک-ایران-برای-هیدروپونیکیها-برای-گیاهان-و-گلخانه-ها در اندازه 400 در 350
تبلیغ شما طرح b3

هیدروپونیک ایران در شبکه اجتماعی

محصولات فروشگاه هیدروپونیک ایران

پستهای وبلاگ هیدروپونیک ایران

هنوز در دوره های آموزشی هیدروپونیک ایران ثبت نام نکردید؟

همین حالا ثبت نام نمایید

دوره های آموزشی هیدروپونیک ، کشت بدون خاک
هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید