درباره هورمون رشد گیاهان بیشتر بدانید – تاثیر هورمون گیاهان بر رشد

ونـت اىـن مـاده  رشد را که باعث خمىدگى ساقه مـى شود، ُاکسىن نامىد. 

این پست را در شبکه های اجتماعی دلخواهتان اشتراک گذاری کنید:

Share on facebook
ارسال در فیسبوک
Share on linkedin
ارسال به لینکدین
Share on twitter
پست در توئیتر
Share on email
ایمیل به دوستان
Share on whatsapp
ارسال به واتسپ
Share on skype
ارسال به اسکایپ
Share on print
پرینت صفحه
Share on pinterest
ارسال در پینترست
لیست عنوان

هورمون های گیاهی

 

 

هورمونهاى گىاهى
گفته مى شودکههورمون ماده اى شىمىاىى است که در ىک محل ازبدن جاندارتولىدمى شود و ازآنجا به سوى محل دىگرى حرکتمى کندودرآنجا باعثاىجادپاسخ مى شود.امادرگىاهان ممکن است محل تولىد و اثر هورمون ىکى باشد. به دلىل اىنکه برخى از هورمون هاى گىاهى باعث تحرىک رشدو برخى دىگر باعث بازدارندگى رشدمى شوند، بسىارى از دانشمندان ترجىح مى دهندکه به جاى اصطالح »هورمون هاى گىاهى« از اصطالح »تنظىم کننده هاى رشد« استفاده کنند.
هورمون هاى گىاهى را مى توان به دو گروه اصلى تقسىم بندى کرد:
محرک هاى رشدکه شامل اکسىن ها، ژیبرلین ها و سیتوکنین ها هستند و در فرایندهایی ماننـدتقسىم سلولى، طوىل شدن سلول، پىداىش اندام ها و تماىز آ نها دخالت دارند.
2ــ بازدارنده هاى رشدکه عمل آنها درمقابل محرک هاى رشداست و شامل اتىلن وآبسىزىک اسید هستند.

هورمونها الگوهاى رشد گىاهان را کنترل مىکنند: قرن ها مردم مى دانستند که گىاهان هنگام رشد به سمت منبع نور رشد مى کنند. اىن پدىده نورگراىى )فتوتروپىسم( نامىده مى شود. چارلز داروىن و پسر او فرانسىس داروىن اولىن آزماىش هاى مربوط به نورگراىى را در سال هاى 1800 انجام دادند. آنها پى بردند که رأس گىاهچه هاى مربوط به گىاهان گندمى، نورى را که از ىک طرف به آن تابىده مى شود، درىافت مى کند اما پاسخ رشدى )خم شدگى( آن در قسمت هاى
پاىىن تر، ىعنى دور از رأس قابل مشاهده است. اىن امر باعث خمىدگى گىاهچه به سمت منبع نور میشود. که ىک ماده در دهه 1920 ىک زىست شناس هلندى بـه نام فرىتزِونت  به اىن نتىجه رسىد که یک ماده شىمىاىى که در رأس ساقه ها تـولىد مـى شود، بـاعث اىـن خـمىـدگـى مـى شود. ونـت اىـن مـاده  رشد را که باعث خمىدگى ساقه مـى شود، ُاکسىن نامىد.

ونـت اىـن مـاده  رشد را که باعث خمىدگى ساقه مـى شود، ُاکسىن نامىد. 

مطالعه کامل این نوشتار به صورت pdf: برای دانلود اینجا کلیک کنید.

عضویت در خبرنامه هیدروپونیک ایران

از آخرین اخبار جا نمانید

برای نوشتن در قسمت نظرات اگر ایمیل ندارید میتوانید همین حالا به رایگان با موبایل خودتان عضو شوید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پستهای وبلاگ هیدروپونیک ایران

هنوز در دوره های آموزشی هیدروپونیک ایران ثبت نام نکردید؟

همین حالا ثبت نام نمایید

دوره های آموزشی هیدروپونیک ، کشت بدون خاک
هیدروپونیک ایران

هیدروپونیکی شوید

خیلی ساده است: ایمیل و موبایل خودتان را در کادر زیر بنویسید و روی دکمه عضویت کلیک نمایید. سپس روی لینک زیر دکمه کلیک نمایید و در هیدروپونیک ایران یک حساب کاربری باز کنید. حتی بدون ایمیل نیز میتوانید حساب کاربری بسازید!

از هیدروپونیک ایران با خبر بمانید